۱-فعال کردن مرتب سازی در ووکامرس(قسمت جاوا اسکریپت):jQuery(function(a){a(".woocommerce-ordering").on("change","select.orderby",function(){a(this).closest("form").submit()}),a("input.qty:not(.product-quantity input.qty)").each(function(){var b=parseFloat(a(this).attr("min"));b>=0&&parseFloat(a(this).val())<b&&a(this).val(b)})});

۲-ادیت فرم مرتب سازی:\woocommerce\loop\orderby.php

۳-اضافه کردن فرک فرم مرتب سازی به انتهای فروشگاه:


  
add_action( 'woocommerce_after_shop_loop', '__woocommerce_catalog_ordering');
function __woocommerce_catalog_ordering(){ 
echo '
'.woocommerce_catalog_ordering().'
'; }

۴-ادیت برگه فروشگاه:


\woocommerce\content-product.php

۵-بررسی موجودی یک کالا و اضافه کردن وضعیت(موجودی/اتمام موجودی):

add_action('woocommerce_after_shop_loop_item_title' , '__woocommerce_after_shop_loop_item_title');
function __woocommerce_after_shop_loop_item_title{
  ?>
    $p_stock = 'mojood';
    if($product->stock == 0){ $p_stock = 'etmam'; }
    ?>
    <div class="product-stcok <?php echo $p_stock; ?>" >
    <b>وضعیت:</b>
    <span>
    <?php
    if($p_stock == 'mojood')
    {
      echo 'موجود';
    }else{
      echo 'اتمام موجودی';
    }
    ?>
    </span>
    </div>
  <?php
}

۶-کوئری گرفتن از سفارشات ووکامرس:

$wc= new WP_Query(array(
  'post_type' => 'shop_order',
  'post_status' =>'wc-completed' // wc-completed , wc-cancelled
)); 
if($wc->have_posts()){
  while($wc->have_posts()) {
    $wc->the_post();
      the_title();
  }
}
wp_reset_query();

۷-تبدیل واحد وزن به فارسی در ووکامرس:


function wp_master_ir_localize_weight_units($weight) {
return str_replace(
array('kg','g'),
array('کیلوگرم','گرم'),
$weight);
}
add_filter('woocommerce_format_weight', 'wp_master_ir_localize_weight_units');

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *